Вівторок
21.05.2019
09:40
Форма входу
Гість

Гость

Гость, пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизируйтесь!

111

Головна сторінка


Історико-культурний заповідник «Більськ» створений 19 травня 2005 року. До складу археологічної території уві­йшли більша частина Більського городи­ща скіфського часу, а також пам'ятки його округи, розташовані у межах Полтав­ської області. Північна частина городища і Куземинське укріплення розташовані у межах Сумської області.

У складі заповідника працює археологічна експе­диція, яка займається в основному архео­логічними розвідками і створенням планів пам'яток археології Більського городища і його округи.

Городище має площу близь­ко 5 тис. га, воно простягається з півночі на південь на 11,5 км, найбільша відстань між крайніми західними і східними точка­ми — 6 км. На території городища знахо­диться с. Більськ і південна частина с. Куземин. Городище складається з Велико­го укріплення, а також Східного, Західно­го і Куземинського городищ. Останні за­ймають миси на корінних берегах Вор­скли і Сухої Груні (басейн Псла).

Археологічні дослідження Більського городища і пам'яток його широкої окру­ги (території, віддаленої на 30—40 км від Більського городища) тривають понад 100 років. Розпочав їх у 1906 році провід­ний археолог Росії кінця XIX — середини XX століть В. О. Городцов. Найавторитет­нішим дослідником городища є профе­сор Харківського національного універси­тету Б. А. Шрамко.

Серед пам'яток округи Більського го­родища — найбільші майдани України — Розрита Могила та Скоробір. На терито­рії Більського городища і його округи зна­ходяться десятки поселень доби каменю, бронзи, раннього залізного віку, римсько­го часу, раннього і розвинутого Середньо­віччя. З околиць і території городища по­ходять не лише масова продукція, насам­перед посуд, а й численні знахідки уні­кальних речей, багато з яких с продукці­єю античних майстрів (золотий перстень, посуд, дзеркало та ін.). Частина прикрас скіфського часу вироблялись на городи­щі місцевими майстрами (хрестоподібні бляхи, ромбічні бляшки).